Erotogod

'Erotogod' (2001) is an interactive installation by Stahl Stenslie. It was shown in the exhibition of DEAF03.

Erotogod

Stahl Stenslie: Erotogod

Erotogod is a futuristic media altar linking auto-erotic touching to stories of Creation; a sensory fusing of religions. Starting from texts from the Koran, Talmud and Bible, the installation composes a new story of Creation, turning it into an intense multi-sensory experience. The human body functions as the catalyst in these compositions. By playing themselves, visitors rewrite these mythical texts to form a three-dimensional synesthesy of text, color, sound and sensation.

The ecstatic experience starts by putting on a sensor suit that has pressure sensors and physical stimulators, and divides the body along axes (pelvis, legs, and so on). The participant enters a steel construction that is seven meters long and kneels down in the sanctuary of the installation, enclosed by three transparent projection screens. On the front screen, an automatic text generator displays religious text fragments that float about in three dimensions, while 16 loudspeakers provide a spatial sound effect. When the sensor suit is stimulated, the text generator changes the multimedia hymn.

The text generator stores all the touching along the various axes, converting these patterns into sound, text fragments and physical stimulations. Each axis corresponds to a character from the story of Creation, e.g. Adam, Eve, Lillith or Satan, and all points on the axis differ in intensity; the outer sensors are more forgiving, generating texts from the Koran, while the inner sensors are more erotically charged, borrowing from texts about the vindictive God of the Old Testament. All of the text fragments are also categorized according to their main character – scaled on the axis of revenge and forgiveness and marked as subject, verb or predicate. And so, on the intersection of the body and the word, a heavenly database of representations from all sensory realms is being formed.

Erotogod provides an ecstatic experience for visitors who dare to put on a data suit with sensors and stimulators and kneel down before Erotogod. By touching the sensors in the suit the visitors construct new stories of Creation from religious texts and the results are projected as 3D-texts. Via the data suit the reading of these texts becomes a physical experience of words, colours, sounds and sensations.

Erotogod was part of the DEAF03 exhibition.

More at http://www.stenslie.net/project_tech_body.html

Erotogod by Stahl Stenslie (DEAF03) from V2_ on Vimeo.

 


Nederlands / Dutch text

Erotogod is een futuristisch media-altaar dat auto-erotische aanrakingen koppelt aan scheppingsverhalen en religies zintuigelijk doet versmelten. Op basis van teksten uit koran, talmoed en bijbel componeert de installatie een nieuw scheppingsverhaal tot een intense multi-zintuigelijke ervaring. Het lichaam fungeert als katalysator voor deze composities. Door zichzelf te bespelen, herschrijft een deelnemer de mythische teksten tot een drie-dimensionale synesthesie van woord, kleur, geluid en gevoel.

De extatische ervaring begint met het aantrekken van een sensoren-pak, waarin zowel druksensoren als lichaamsstimulatoren zijn verwerkt en die het lichaam verdeelt in assen (het bekken, de benen etc.). De deelnemer betreedt een zeven meter lange staalconstructie en knielt neer in het heiligdom van de installatie, omsloten door drie transparante projectiewanden. Een automatische tekstgenerator toont op het voorste scherm religieuze tekstfragmenten, die in drie dimensies rondzweven, terwijl zestien luidsprekers zorgen voor een ruimtelijke geluidssensatie. Als het sensoren-pak wordt gestimuleerd, verandert de tekstgenerator de multi-mediale hymne.

De tekstgenerator archiveert de aanrakingen over de verschillende assen en vertaalt deze patronen naar geluid, tekstfragmenten en stimulaties van het lichaam. Iedere as correspondeert met een karakter uit het scheppingsverhaal, zoals Adam, Eva, Lillith en Satan, en ieder punt op de as varieert in intensiteit; de buitenste sensoren zijn meer vergevingsgezind en genereren teksten uit de koran, terwijl de binnenste sensoren meer erotische geladen zijn en putten uit teksten over de wraakzuchtige oudtestamentische God. Alle tekstfragmenten zijn eveneens gecategoriseerd naar het belangrijkste personage, ingeschaald op de as van wraak en vergeving en gemarkeerd als onderwerp, persoonsvorm of gezegde. Zo vormt zich op het snijpunt van het lichaam en het woord een hemelse databank van voorstellingen uit alle zintuigsferen.

Document Actions
Mailinglist: Subscribe to the English or Dutch version.

Follow usfacebook_16.png twitter_16.png youtube_16.png Favicon Vimeo googleplus
Related Items
George Legrady

George Legrady (HU/US/CA) is an artist-researcher

Vain in Transit. Digital Creature

"Vain in Transit. Digital Creature" (2005) by Sonia Cillari is an electric-field sensing technology ...

International Feel

"International Feel" (2011) is an over-the internet interactive sound installation by David Rokeby.

Yasuhiro Suzuki

Yasuhiro Suzuki (JP) is an artist.

Max Moswitzer

Max Moswitzer (AT) is an artist, specialized in 3D simulations and server design.

Body Language

"Body Language" (1984-1986) is an over-the phone interactive sound installation; while ...

DEAF03 – Data Perception Reader

Reader for the participants of the Data Perception workshop at DEAF03 (2003).

Adelbrecht

"Adelbrecht" (1988-2000) is a speaking and interactive robot by Martin Spanjaard.

Kònic Thtr

Kònic Thtr (ES) is the Barcelona-based collective by Rosa Sànchez and Alain Baumann.

DEAF03 – Data Knitting Programme Booklet

Programme booklet of the 2003 Dutch Electronic Art Festival

Bill Spinhoven

Bill Spinhoven (NL) is an installation artist.

Jeffrey Shaw

Jeffrey Shaw (AU) has pioneered the use of interactivity and virtuality in his installations as ...

Voices of the Morning

Video by Meena Nanji, shown in the DEAF00 program The Evening of ... Sara Diamond.

Susan Kozel

Susan Kozel (CA/GB) is a performer, choregrapher and writer.

Prosthetics Oct 28, 1993

An exhibition on architecture and the body, with works by Diller & Scofidio (USA), NOX (NL) and ...

Beijing Accelerator

"Beijing Accelerator" (2006) by Marnix de Nijs is an interactive installation.

more ...
 
Personal tools
Log in