35
years
v2_
 

Espace Vectoriel

"Espace Vectoriel" (1993) is an installation by Demers & Vorn. It was shown at DEAF96.

Espace Vectoriel

Demers & Vorn: Espace Vectoriel

The room is dark and somewhat foggy; this is the hypothetical natural habitat of this 'robot-organism'. Machines are in motion, producing light and sound, constituting the metabolism of this virtual organism. It notices any visitors present; a movement by one of them leads to a chain reaction of light and sound.

The installation 'Espace Vectoriel' consists of eight motorized tubes containing a source of sound and light. The sampled sound, the light intensity and the positioning of the tubes are being controlled independently. This enables each tube to respond autonomically and differently, while together forming intricate scenographic patterns and variations. The group, the community, in Demers' and Vorn's terms, of deliberately simple mechanical, visual and auditory elements is not intended to mimic or simulate nature in its appearance. But, analogous to an ecosystem, the community is based on unity in species and numbers. Each 'community member' responds to the environment, while the collective movement focuses on the part of the room where most visitors are.

The group exhibits both dependent and independent 'behavior'; the system allows each member the freedom of individual reaction, but each member simultaneously reacts to other group members, resulting in 'group behavior'. The complexity of reaction and movement caused by this plurality seems no longer predictable. This suggests the impression that the installation has an autonomy of its own and invites the visitor to acquaint himself with these fictitious characteristics. This reactive robot installation shows us a hybrid world somewhere between nature and artificial life, thus paraphrasing the idea of vector space.

 

Dutch text / Nederlands

De ruimte is donker en enigszins nevelig; dit is de hypothetische natuurlijke omgeving voor dit 'robotorganisme'. Machines bewegen en produceren licht en geluid en vormen de stofwisseling van dit virtuele organisme. Ze merkt de aanwezige bezoekers op; een beweging van een van hen lokt een kettingreactie van licht en geluid uit. ..De installatie 'Espace Vectoriel' bestaat uit een achttal gemotoriseerde buizen, waarbinnen zich een geluids- en een lichtbron bevinden. Het gesamplede geluid, de lichtintensiteit en de positie van de buizen worden onafhankelijk van elkaar bestuurd. Hierdoor kan iedere buis autonoom en verschillend reageren, samen complexe scenografische patronen en variaties vormen. .De groep, de gemeenschap, zoals Demers en Vorn erover spreken, van bewust simpel gehouden mechanische, visuele en auditieve elementen is niet bedoeld om de natuur in zijn verschijningsvorm te simuleren of te imiteren. Maar in analogie met een ecosysteem is de gemeenschap gebaseerd op eenheid in soort en aantal. Elke 'lid van de gemeenschap' reageert op de omgeving, de beweging van het geheel richt zich op dat deel van de ruimte waar zich de meeste toeschouwers bevinden. .De groep toont tegelijkertijd een afhankelijk en onafhankelijk 'gedrag'; het systeem geeft ieder groepslid de vrijheid voor individuele reacties, maar iedere groepslid reageert gelijktijdig ook op de andere leden van de groep, zodat ook 'groepsgedrag' veroorzaakt wordt. De complexiteit in reactie en beweging, die door deze meervoudigheid ontstaat, lijkt niet meer voorspelbaar. Zo komt een suggestie tot leven dat de installatie een eigen autonomie heeft en wordt de bezoeker uitgenodigd om deze denkbeeldige eigenschappen te leren kennen. De reactieve robotinstallatie toont een hybride wereld tussen natuur en kunstmatig leven, een parafrase van het begrip vectorruimte. .

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in