35
years
v2_
 

Frontiers of Utopia

"Frontiers of Utopia" (1995) is an interactive installation by Jill Scott.

Frontiers of Utopia

Jill Scott: Frontiers of Utopia (installation view); photo: Jan Sprij

In the installation Frontiers of Utopia the visitor is confronted with eight virtual female characters, based on the histories of real women who were born in different periods: 1900, 1930, 1960 and 1990. All eight characters dream of the way in which they will change their own lives as well as the world around them. In formulating their ideal future they also paint a picture of their own history and the way in which they view their world. The network of stories and references shows a rich variation in ideas, attitudes and historical perspectives with regard to the subjects that are being discussed. Although they all strive for their own ideals in their own time, they share common worries about happiness and health, reflecting also their worries about the future.

The visitors can learn more about these virtual women, their daily lives and the times in which they live by touching icons and objects. By asking them questions, we can hear their ideas about new media and technology, the position of workers and students, the relationships of these women with their men/husbands and how women relate to each other.

Since there is no linear structure in the piece, one travels associatively through the stories and through time, thus experiencing both parrallels and differences between periods, locations and historical perspectives. Another part of the installation features a virtual dinner party. Here all eight women are present with their personal 'belongings'. By touching two of the women on the photograph of the virtual dinner, a conversation between these two women can be heard which might show that the presuppositions which may be quite evident in one era, are not necessarily all that evident in another. From the stories the women tell and from the conversations between them, the visitor learns a lot about their identities and becomes aware that they are not interchangeable - that they are both very much like and unlike other people. The term 'utopia' implies the idea that the world is 'makeable', leaving no room for the uniqueness of the individual. The frontiers of utopias are defined by how much space is left for individuality and uniqueness.

 


Dutch text / Nederlands

In de installatie 'Frontiers of Utopia' ziet een bezoeker zichzelf geconfronteerd met acht virtuele vrouwelijke personen. Deze personages zijn gebaseerd op de geschiedenissen van werkelijk bestaande vrouwen uit de periodes 1900, 1930, 1960 en 1990. Alle acht karakters dromen over de manier waarop zij hun eigen leven en de wereld om zich heen gaan veranderen. In het verwoorden van hun toekomstidealen geven zij tevens een beeld van hun eigen geschiedenis en de manier waarop zij naar de wereld om zich heen kijken. Het netwerk van verhalen en verwijzingen toont een grote variëteit van ideeën, houdingen en historische perspectieven ten opzichte van de besproken onderwerpen. En ofschoon ze allen in hun eigen tijd hun eigen idealen nastreven, blijken er overeenkomstige zorgen over geluk en gezondheid, waarin ook hun zorgen voor de toekomst weerspiegeld worden. ..De bezoeker kan meer over deze virtuele vrouwen, hun dagelijkse leven en de tijd waarin ze leven te weten komen door het aanraken van iconen en objecten. Ook kan men door vragen te stellen bijvoorbeeld hun ideeën leren kennen over nieuwe media en techniek, over de positie van arbeiders en studenten, de relatie tussen deze vrouwen en mannen/echtgenoten en tussen vrouwen onderling. Zonder een lineaire structuur zoekt men zich associatief een weg door de verhalen en daarmee door de tijd en ervaart zo parallellen en verschillen tussen periodes, locaties en historische perspectieven..In een ander deel van de installatie kan men een virtueel diner bijwonen. Hier zijn alle acht vrouwen met hun persoonlijke 'bezittingen' aanwezig. Door twee vrouwen aan te raken op de foto van het virtuele diner hoort men een gesprek over een onderwerp tussen deze twee vrouwen. Daarin kan blijken, dat de vooronderstellingen die in de ene tijd vanzelfsprekend zijn in een andere tijd dat niet altijd meer zijn..In de verhalen die de vrouwen vertellen over hun handelen en hun onderlinge gesprekken komt de bezoeker meer te weten over hun identiteit en ziet dat ze onverwisselbaar zijn, zowel gelijk als verschillend aan hun medemensen. Bij een utopie hoort het idee dat de wereld 'maakbaar' is en is er geen plaats voor het unieke van het individu; de grens van utopieën ligt bij de ruimte voor individualiteit en eigenheid....

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in