35
years
v2_
 

DEAF's Dynamiek

DEAF's Dynamiek is an interview with Alex Adriaansens, on DEAF03 (Dutch).

Het Dutch Electronic Art Festival 2003 (DEAF03) heeft als thema Data Knitting. Hoe is dit thema tot stand gekomen?

"In de ontwikkeling van een thema speelt een aantal factoren een rol. V2_'s activiteiten zijn gericht op de relatie tussen kunst en technologie, een breed terrein dat varieert van robotica, internet en radio tot kunstmatige intelligentie en virtual reality – een terrein dat nog niet strikt is afgebakend en waarin mengvormen floreren. Ook heeft het werken met mediatechnologie sociale, politieke, economische en culturele implicaties. Een thema dient als kader waarbinnen de complexiteit van het werkveld van V2_ kan worden afgebakend, terwijl een grote diversiteit mogelijk blijft. Het bindt de soms zeer diverse activiteiten van DEAF en vormt een rode draad voor het publiek. Daarnaast moet een thema aansluiten op de actualiteit en praktijk van kunstenaars en wetenschappers. Het thema van dit jaar, Data Knitting – het verknopen van informatie –, raakt aan een maatschappelijke actualiteit. Veel organisaties zijn bezig hun archieven digitaal te ontsluiten en stuiten daarbij zowel op problemen als op nieuwe mogelijkheden. Data Knitting appelleert aan de basisvoorwaarden van een goed functionerende informatiesamenleving waarin de productie van kennis, via het vergaren, verwerken en bewerken van informatie een essentieel gegeven is. Dus hoe informatie te interpreteren, ordenen en ontsluiten, en hoe de politieke, sociale en culturele implicaties ervan te begrijpen? 
Deze thematiek is niet nieuw. Mensen hebben door de eeuwen heen allerlei methodieken ontwikkeld om de wereld om hen heen te beschrijven. De Wunderkammer, een voorloper van het 19de-eeuwse museum, is daar een goed voorbeeld van. Europese ontdekkingsreizigers en handelaren bezochten in de 17de eeuw exotische oorden en namen voorwerpen, teksten, tekeningen en zelfs inboorlingen mee. Al deze informatieve objecten werden naast elkaar tentoongesteld en construeerden kennis over delen van de wereld, net als digitale databases nu, waarin metadata onze kennis structureren. DEAF03 Data Knittingraakt aan de vraag hoe we de wereld, als een complex geheel van samenhangende delen en processen, begrijpen en interpreteren."

DEAF03 stelt dus methodes voor informatievergaring en –verwerking centraal vanuit een artistiek perspectief. Hoe wordt het publiek hier tijdens het festival in betrokken?

"De tentoonstelling biedt een goede introductie op de thematiek voor een breed publiek. Zij laat interactieve werken zien, die een directe deelname en beleving van de toeschouwer verlangen en laten zien hoe de media een bepaalde realiteit aan ons opdringen, die we niet alleen dienen te consumeren, maar waarin we ook moeten participeren. De tentoonstelling, maar zeker ook de vele presentaties, symposia en workshops tijdens DEAF gaan in op de vele aspecten van Data Knitting. Zo is een onderliggende vraag in het programma wat de sociale, economische en culturele inzet van kennisproductie is. Hoe wordt informatie als bouwsteen gebruikt voor het produceren van kennis en wie beheren deze bouwstenen (informatie)? Dus wie vergaart informatie, wie controleert bepaalde informatie, voor wie is bepaalde informatie wel of niet toegankelijk, wie heeft de copyrights over specifieke informatie en wie bepaalt welke informatie wel of niet ontsloten kan worden?
De verschillende programmaonderdelen en projecten brengen ieder een ander facet onder de aandacht. Zo kunnen bezoekers van Pockets Full of Memories zelf een archief bouwen en spelen met de database die daaraan ten grondslag ligt. Can You See Me Now? toont de manier waarop virtuele informatieomgevingen gekoppeld kunnen worden aan een harde, fysieke leef- en speelomgeving. Naast de tentoonstelling speelt ook de festivalwebsite een belangrijke rol in de publieksparticipatie. Bezoekers kunnen hier informatie over het festival vinden, maar ook de presentaties volgen via video streams waar chatboxen en e-mail aan gekoppeld zijn. Kennisoverdracht vindt plaats in seminars, workshops en een tweedaags symposium met internationale topsprekers uit kunst en wetenschap. Deze laatste activiteiten richten zich op een meer specifiek publiek. Daarnaast worden het thema en enkele subthema's uitgewerkt in een reeks publiekspresentaties. Het muziek- en performanceprogramma Playing Data laat uiteenlopende interdisciplinaire performances zien, waarbij de inzet van diverse media en het bespelen van databases en digitale archieven de rode draad vormen. Op De Avonden van… geven drie gastcuratoren, Lev Manovich, Siegfried Zielinski en Sadie Plant, met de door hen genodigde gasten een persoonlijke visie op Data Knitting. In het programmaonderdeel Open Territories presenteren kunstenaars projecten waar men aan werkt en die aansluiten op de thematiek. Al deze presentaties vinden plaats in een publieke Arena die is vormgegeven door Atelier van Lieshout. Het publieksdebat staat dus hoog in het vaandel tijdens deze editie van DEAF."

Is DEAF03 een soort Wunderkammer, niet van exotische oorden, maar van de complexe en dynamische wereld om ons heen?

"Inderdaad, met een bonte verzameling aan installaties, concerten, projecten en sprekers. Zo kan een paleobioloog in het kader van het symposium een lezing geven over fossielen, terwijl in Pakhuis Las Palmas bezoekers van de tentoonstelling een beeldarchief bouwen en in Calypso muzikanten experimenteren met software waarmee zij beeld en geluid kunnen koppelen. DEAF03 laat zien en horen, debatteert en stelt vragen over de rol en betekenis van informatie en kennis in onze technologische cultuur en laat hiervoor kunstenaars, wetenschappers en andere experts aan het woord die hun onderzoek en projecten presenteren. In de publicatie Information is Alive kan men een goede weerslag vinden van de vele projecten, debatten en onderwerpen die tijdens DEAF03 aan de orde komen."

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in