35
years
v2_
 

Erotogod

'Erotogod' (2001) is an interactive installation by Stahl Stenslie. It was shown in the exhibition of DEAF03.

Erotogod

Stahl Stenslie: Erotogod

Erotogod is a futuristic media altar linking auto-erotic touching to stories of Creation; a sensory fusing of religions. Starting from texts from the Koran, Talmud and Bible, the installation composes a new story of Creation, turning it into an intense multi-sensory experience. The human body functions as the catalyst in these compositions. By playing themselves, visitors rewrite these mythical texts to form a three-dimensional synesthesy of text, color, sound and sensation.

The ecstatic experience starts by putting on a sensor suit that has pressure sensors and physical stimulators, and divides the body along axes (pelvis, legs, and so on). The participant enters a steel construction that is seven meters long and kneels down in the sanctuary of the installation, enclosed by three transparent projection screens. On the front screen, an automatic text generator displays religious text fragments that float about in three dimensions, while 16 loudspeakers provide a spatial sound effect. When the sensor suit is stimulated, the text generator changes the multimedia hymn.

The text generator stores all the touching along the various axes, converting these patterns into sound, text fragments and physical stimulations. Each axis corresponds to a character from the story of Creation, e.g. Adam, Eve, Lillith or Satan, and all points on the axis differ in intensity; the outer sensors are more forgiving, generating texts from the Koran, while the inner sensors are more erotically charged, borrowing from texts about the vindictive God of the Old Testament. All of the text fragments are also categorized according to their main character – scaled on the axis of revenge and forgiveness and marked as subject, verb or predicate. And so, on the intersection of the body and the word, a heavenly database of representations from all sensory realms is being formed.

Erotogod provides an ecstatic experience for visitors who dare to put on a data suit with sensors and stimulators and kneel down before Erotogod. By touching the sensors in the suit the visitors construct new stories of Creation from religious texts and the results are projected as 3D-texts. Via the data suit the reading of these texts becomes a physical experience of words, colours, sounds and sensations.

Erotogod was part of the DEAF03 exhibition.

More at http://www.stenslie.net/project_tech_body.html

Erotogod by Stahl Stenslie (DEAF03) from V2_ on Vimeo.

 


Nederlands / Dutch text

Erotogod is een futuristisch media-altaar dat auto-erotische aanrakingen koppelt aan scheppingsverhalen en religies zintuigelijk doet versmelten. Op basis van teksten uit koran, talmoed en bijbel componeert de installatie een nieuw scheppingsverhaal tot een intense multi-zintuigelijke ervaring. Het lichaam fungeert als katalysator voor deze composities. Door zichzelf te bespelen, herschrijft een deelnemer de mythische teksten tot een drie-dimensionale synesthesie van woord, kleur, geluid en gevoel.

De extatische ervaring begint met het aantrekken van een sensoren-pak, waarin zowel druksensoren als lichaamsstimulatoren zijn verwerkt en die het lichaam verdeelt in assen (het bekken, de benen etc.). De deelnemer betreedt een zeven meter lange staalconstructie en knielt neer in het heiligdom van de installatie, omsloten door drie transparante projectiewanden. Een automatische tekstgenerator toont op het voorste scherm religieuze tekstfragmenten, die in drie dimensies rondzweven, terwijl zestien luidsprekers zorgen voor een ruimtelijke geluidssensatie. Als het sensoren-pak wordt gestimuleerd, verandert de tekstgenerator de multi-mediale hymne.

De tekstgenerator archiveert de aanrakingen over de verschillende assen en vertaalt deze patronen naar geluid, tekstfragmenten en stimulaties van het lichaam. Iedere as correspondeert met een karakter uit het scheppingsverhaal, zoals Adam, Eva, Lillith en Satan, en ieder punt op de as varieert in intensiteit; de buitenste sensoren zijn meer vergevingsgezind en genereren teksten uit de koran, terwijl de binnenste sensoren meer erotische geladen zijn en putten uit teksten over de wraakzuchtige oudtestamentische God. Alle tekstfragmenten zijn eveneens gecategoriseerd naar het belangrijkste personage, ingeschaald op de as van wraak en vergeving en gemarkeerd als onderwerp, persoonsvorm of gezegde. Zo vormt zich op het snijpunt van het lichaam en het woord een hemelse databank van voorstellingen uit alle zintuigsferen.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in