35
years
v2_
 

Molecular Informatics ver. 2.0

'Molecular Informatics ver. 2.0' (1996), is an interactive work by Seiko Mikami in which eye tracking creates morphogenic substances on a screen.

Molecular Informatics ver. 2.0

Molecular Informatics ver. 2.0: installation in use

The audience is surrounded by four video projections on three walls. Two of these move across the wall, while two other projections are fixed in place. The movement of the projections is caused by two members of the audience. They 'enter' a virtual world of Seiko Mikami by putting on a special pair of glasses. These contain a sensor that can register eye movements. Parallel to the eye movements of the visitors the two projections move across the wall. They show molecular structures that are being generated by the eye movements. When a visitor-with-spectacles looks at a 'point' in the virtual space, this is converted into XYZ-coordinates. This data is then converted in real-time into computer generated images of molecules. The space 'navigated' by looking and in the wake of the viewing angle chains of molecules are generated and projected. These molecular structures remain in the space; each new visitor adds his own image and together they create a world. With every molecule that is added to the chain a tone is sounded, so the speed of the movement can also be perceived in audible form.

In Molecular Informatics the mostly uncontrolled and unconscious eye movements are converted into data and transformed into forms and structures in a virtual molecular world. These molecular structures are not images or imitations of the 'real' world. People do not control most of their eye movements, so the forms are only partly caused by looking in a very specific direction, as looking here is not a very conscious activity. The structures here are 'caused', but they are not 'made'. Mikami's world is a world of possibilities, where looking produces visible results. The fact that we look, becomes visible. What we see, stays out of the picture.

Molecular Informatics ver. 2.0 by Seiko Mikami (1996) from V2_ on Vimeo.

 


Nederlands / Dutch description

 

Het publiek bevindt zich tussen vier videoprojecties op drie wanden; twee daarvan bewegen over de muur terwijl twee zich niet verplaatsen. De beweging van deze projecties wordt veroorzaakt door een tweetal bezoekers. Zij 'betreden' de virtuele wereld van Seiko Mikami door een speciale bril op te zetten. Deze is uitgerust met een sensor die de beweging van een oog waarneemt. In analogie met de oogbewegingen van deze bezoekers verplaatsen de twee projecties zich over de muur. De projecties tonen molecuulstructuren, die eveneens via de oogbeweging gegenereerd worden. Het kijken door een bezoeker-met-bril naar een 'plaats' in de virtuele ruimte wordt omgezet in XYZ-coördinaten. Deze data worden in real-time vertaald in computergegenereerde beelden van moleculen. De ruimte kan 'doorkruist' worden door het eigen kijken en in het spoor van de kijkrichting van de bezoeker worden molecuulketens gegenereerd en geprojecteerd. De plaats en de richting van aanhechting van iedere volgende molecuul ontstaat gelijktijdig met het kijken, en in navolging van de beweging van het oog van de bezoeker. Deze molecuulstructuren blijven in de ruimte achter; iedere bezoeker voegt daar zijn eigen beeld aan toe en tezamen creëren ze een wereld. Met iedere molecuul die aan de keten wordt toegevoegd wordt ook een toon hoorbaar, zodat de snelheid van de beweging ook in auditieve vorm gevolgd kan worden.

In Molecular Informatics worden de grotendeels ongecontroleerde en onbewuste bewegingen van een oog omgezet in data en getransformeerd tot vormen en structuren in een virtuele moleculaire wereld. De molecuulstructuren zijn geen afbeeldingen of imitaties van de 'werkelijke' wereld. Mensen controleren de meeste bewegingen van het oog niet en de vormen zijn dan ook maar gedeeltelijk het gevolg van het kijken in een bepaalde richting en kijken is dan ook geen bewuste activiteit. De hier ontstane structuren worden wel 'veroorzaakt', maar niet 'gemaakt'. De wereld van Mikami is een wereld van mogelijkheden, waarin het kijken een activiteit is met zichtbare gevolgen. Dat men kijkt, wordt daarbij zichtbaar. Wat men ziet, blijft buiten beeld. ..

 
Document Actions

 

 

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in