35
years
v2_
 

DEAF03 Workshops and Masterclasses

A series of workshop at DEAF03.

25
 
Feb 2003
 - 
9
 
Mar 2003
 
11:00 to 17:00

During DEAF03 there will be a number of workshops that focus on the transfer of knowledge and expertise, aiming to stimulate (inter)national collaborative efforts. These workshops will treat DEAF03's theme and discuss various aspects of information design, information accessing, data visualization, copyright issues and open source software developments. The workshops are intended for artists, producers and developers from various segments of the cultural field and representatives of the scientific community.

Media Knitting

Media Knitting is a workshop where DJs and VJs will have a go at various open source software packages, assisted by a number of experts. Many DJs and VJs use platform dependent software, e.g. written for PC or MAC. Media Knitting looks at the interchangeability of this software and how it can be improved. The workshop is part theory, part practice and the participants will join in a group presentation.

Data Perception

In Digital Dive in the exhibition a number of artist's projects is showcased that focus on the visualization of complex data. The workshop Data Perception will discuss the social and cultural meaning of data visualization, which is increasingly applied by architects, policy makers and artists. Starting point is the fact that we see the world as ever more complex and that we have to understand this complexity in order to act in it. During the workshop this will be illustrated by a number of strategies employed by artists and architects.

Interfacing Realities

Interfacing Realities is a master class where students and artists - through assignments and case studies - explore how databases and archives are used in art. The main issue is how databases should be designed, how they should be accessed and how this may contribute to new experiences in the fields of theatre, art in public space, music and on-line works of art. The master class is interdisciplinary, bringing together artists and students from various fields. Special guests will be invited for the theoretical part. This particular master class will be preceded by three other master classes at various locations in Europe, which will focus on image, sound and interactivity, respectively. They will be the prelude to the master class at DEAF03. They are being financed by the European programme 'Culture 2000' and will take place at Ars Electronica Centre in Linz, the ZKM in Karlsruhe and C3 in Budapest.
In order to clarify the to many people rather abstract field of data management and information design, V2_ will present a number of projects in the exhibition that will illustrate the subject matter of this master class in an accessible manner. Some of these projects will form part of a special V2_ publication called Interfacing Realities that will document the master classes.

 

Dutch text / Nederlands

Tijdens DEAF03 vindt een een aantal workshops plaats die zich richten op het overdragen van kennis en ervaring en (inter)nationale samenwerkingsverbanden stimuleren. De workshops behandelen de thematiek van DEAF03 en er zullen verschillende aspecten van informatieontwerp, informatieontsluiting, datavisualisering, copyrightvraagstukken en open-source-softwareontwikkelingen aan de orde komen. De workshops zijn bedoeld voor kunstenaars, makers en ontwikkelaars uit verschillende segmenten van de culturele sector en vertegenwoordigers uit de wetenschap.

Media Knitting

Media Knitting is een workshop waarin dj's en vj's onder begeleiding van een aantal deskundigen met verschillende opensource-softwarepakketten aan de slag te gaan. Veel dj's en vj's maken gebruik van software die op een specifiek platform gericht is, zoals bijvoorbeeld PC of Mac. Media Knitting onderzoekt de onderlinge uitwisselbaarheid van deze softwarepakketten en bekijkt hoe deze versterkt kan worden. De workshop heeft een theoretische component en een praktisch gedeelte, waarin de deelnemers gezamenlijk een presentatie tot stand brengen.

Data Perception

In de tentoonstelling is onder de noemer Digital Dive een aantal kunstenaarsprojecten opgenomen die zich richten op de visualisering van complexe data. De workshop Data Perception zal ingaan op de sociale en culturele betekenis van datavisualisatie, dat steeds meer wordt ingezet in de praktijk van architecten, beleidsmakers en kunstenaars. Uitgangspunt is dat we de wereld als steeds complexer ervaren en dat we deze complexiteit moeten begrijpen om te kunnen handelen. De workshop laat een aantal strategieën zien die door kunstenaars en architecten worden ingezet.

Interfacing Realities

Interfacing Realities is een masterclass waarin studenten en kunstenaars via opdrachten en case study's de inzet van databases en archieven in de kunstpraktijk onderzoeken. Inzet is de vraag hoe databases ingericht zouden moeten worden, hoe ze ontsloten kunnen worden, en hoe dit kan bijdragen aan nieuwe ervaringen in theater, kunst in de openbare ruimte, muziek en on-line kunstwerken. De masterclass is interdisciplinair van opzet en zal kunstenaars en studenten uit verschillende gebieden bij elkaar brengen. Voor het theoretisch gedeelte van deze masterclass worden speciale gasten uitgenodigd. Deze masterclass wordt voorafgegaan door een drietal masterclasses op verschillende plaatsen in Europa. Deze masterclassen richten zich op respectievelijk beeld, geluid en interactiviteit en fungeren als opmaat voor de masterclass tijdens DEAF03. De drie voorafgaande masterclasses worden gefinancierd door het Europese programma Cultuur 2000 en vinden plaats bij het Ars Electronica Centre in Linz, het ZKM in Karlsruhe en C3 in Budapest. Om het voor velen abstracte gebied van datamanagement en informatievormgeving inzichtelijker te maken, presenteert V2_ in haar expositie een aantal projecten die op toegankelijke wijze het onderwerp van de masterclass behapbaar maken. Enkele van deze projecten worden opgenomen in een speciale publicatie die V2_ zal uitbrengen onder de titel Interfacing Realities en die een document zal zijn van de masterclasses.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in