35
years
v2_
 

DEAF95 Seminars

Seminar program in preparation of DEAF95.

DEAF95 Seminars

Flyer

6
 
Nov 1995
 - 
13
 
Nov 1995
 
19:30 to 21:05
location: Gouvernestraat 133, Rotterdam

Nederlands / Dutch text

Voorafgaand aan DEAF95 worden twee seminars georganiseerd. Deze seminars zijn bedoeld om een kader te creëeren voor een groot publiek ten aanzien van DEAF95. De seminars moeten duidelijk maken dat de wetenschap en technologie zoals we die vandaag de dag ontwikkelen en die zich ver weg in de laboratoria lijkt af te spelen, eigenlijk al onderdeel is van ons dagelijks leven en denken. Wat heeft de moderne digitale technologie nu te maken met onze multi-culturele samenleving en het vervagen van de grenzen tussen landen maar ook tussen de vakgebieden en kunstdisciplines. Op beide avonden zal een aantal sprekers op aanschouwelijke wijze ingaan op bovenstaande thematiek. De seminars richten zich op die groep mensen die niet ingewijd zijn op technologisch gebied maar wet interesse hebben en graag een eerste stap willen zetten in het kennis maken met technologie en wetenschap.

 

Seminar 1: Massa(cultuur) en media

Maandag 6 November 1995, 20.30uur

Met de opkomst van de grote industriesteden zien we de opkomst van de massacultuur. De massa wordt vaak beschouwd als een homogene groep, interessant voor het maken van statistieken maar men weet nauwelijks raad met het individu de bouwsteen van de massa. Het denken over de massa, waaraan veelal economische motieven ten grondslag liggen, is vooral een uiting van onmacht en een poging om grip te krijgen op deze massa. Met de opkomst van deze 'massa' zien we het ontstaan van de massamedia als radio en later televisie. Deze hebben altijd een gespannen relatie gehad met de kunst en omgekeerd, het massale karakter laat weinig ruimte voor de zogenaamde 'high-culture' en des temeer voor de low-culture' oftewel de populaire cultuur. We kunnen ons afvragen wat de tegenstelling high- en lowculture nog betekent met de snelle opkomst van interactieve media die de massa eerder als een dynamische groep van individuen lijkt te benaderen.

De introductie van media die interactief zijn zoals de CD-ROM maar zeker ook het globale medium Internet - die in de meeste gevallen per definitie een differentiatie noodzakelijk maken en zich op een niet-massale doelgroep richten dwingt de traditionele (massa)media tot een herbezinning. Wat deze herbezinning omvat - die ook de verschuiving van broadcasting naar narrow-casting genoemd kan worden - en wat dit betekent voor de cultuur-overdracht zal op deze avond besproken worden.

Een tweede aspect dat op deze avond zal worden besproken is de boven beschreven verschuiving van massa-cultuur naar een op het individu gerichte media-cultuur en wat dit betekent voor de kunsten. Met het aftakelen van de traditionele massamedia zien we een herorientering waarin de grens tussen high- en lowculture veel minder duidelijk is geworden en ze zich op elkaars terrein begeven. Deze herorientering biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de kunsten, kunstenaars zullen hun deel opeisen in de 'nieuwe' media, niet uitsluitend als distributiekanaal maar ook als platform en inhoudelijk instrument.

De nieuwe 'publieke ruimte' van Internet is een uitzonderlijke mogelijkheid voor de kunst om de publieke ruimte te betreden en om deze publieke ruimte vorm te geven. We zien clan ook veel kunstenaars actief op het internet.

Sprekers (onder voorbehoud):

Bert Mulder: psycholoog en informaticus, die betrokken is geweest bij televisie in Nederland en zich met zijn consultancy vooral richt op de interactie tussen technologie en sociale en culturele systemen.

Jos de Mul: filosoof, houdt zich bezig met theorie rand de introductie van technologie en publiceerde over het onderscheid tussen 'high-culture' en 'low-culture'.

 

Seminar 2: Media en Samenleving

Maandag 13 November 1995, 20.30uur 

Een introductie op de mediacultuur waarin wij leven. Wat betekenen de media voor de inrichting van onze samenleving en hoe veranderen de traditionele sociale, politieke en culturele structuren door de nieuwe communicatie mogelijkheden.

De onderwerpen van beide sprekers op deze avond zijn complementair. Jo Groebel, die op de Universiteit van Utrecht de leerstoel massa-communicatie bezet, spreekt vanuit het - min of meer objectieve - wetenschappelijke standpunt. Joost Flint, een van de initiatiefnemers van de Digitale Stad Amsterdam, zal aan de hand van de beschrijving van hetgeen zich afspeelt binnen de DDS, een beeld geven van de effectiviteit - de praktijk - van een dergelijke levendige virtuele gemeenschap op Internet.

Sprekers (onder voorbehoud):

Jo Groebel: Faculteit massa-communicatie van de Universiteit van Utrecht.

Joost Flint: Mede-oprichter van de Digitale Stad Amsterdam.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in