35
years
v2_
 

DEAF96 Exhibition

Exhibition of mostly interactive artworks, part of DEAF96.

DEAF96 Exhibition

Masaki Fujihata: Global Interior Project

17
 
Sep 1996
 - 
29
 
Sep 1996
 
00:00 to 16:00
location: NFI / V2_ Building, Witte de Withstraat 63, Rotterdam

The theme of the exhibition "Digital Territories" is the digital society and the way in which our perception of the environment, our idea of self and our social conduct are being influenced by electronic networks. On the one hand the "digital territories" are electronic spaces that seem to expand forever as they are being used more and more. On the other hand they are well defined "intranets" or "sites" within the electronic network that are not freely accessible to everyone.

The consequences of this can be felt not only on the World Wide Web but penetrate many levels of present-day society. Because of the omnipresence of electronic networks on line connections with the "digital territories" can be made from practically anywhere and at any time (Jaap de Jonge: Kristallen Bol).

Digital Territories - the Exposition of DEAF96 from V2_ on Vimeo.

 

The electronic networks also offer far reaching possibilities to communicate with a number of people simultaneously, regardless of distance and time differences. A digital society emerges where people meet each other in the electronic network and develop forms of communication and behavior that are no longer defined exclusively by their "old" identity (Julia Meltzer/Amanda Ramos: Chatlandia). "Encounters" on the Net between individuals are much more defined by shared interests than by common variables such as place, nationality or (cultural) identity (Masaki Fujihata: Global Interiors). Because of this change people are looking for new identities/self images that are no longer shaped in the image of ready-made "life style" examples provided by commercial and popular media (Daniele Buetti: Good Fellows).

This may lead to a flexible perception of mankind (Keith Cottingham: Fictitious Portraits), which still remains the product of a person"s social, technical and historical environment. In the "digital territories" boundaries between the real and the virtual world (Heidi Specker: Speckergruppen Bildings) and between private and public space dissolve. We can"t always be sure whether we are communicating with a real individual, a fictitious person or a historical figure (Luc Courchesne: Salon des Ombres; Jill Scott: Frontiers of Utopia).

Sometimes we are confronted with artificial life forms that have human traits and that even want to touch us (Cortex: sense:less). Machines are developing increasingly independent behavior, challenging us to reflect on our own conduct (Demers/Vorn: Espace Vectoriel). This not only leads to other forms of creativity and communication between people, but also between man and machine, supporting and transforming the way we perceive and think (Seiko Mikami: Molecular Informatics ver.2.0; Daniela Plewe: Muser's Service).

In the digital society traditional media such as photography, film and video are embedded in the whole of digital imagination. With computer, telephone and satellite hook-ups these media are instruments to create a new perception of the world around us. This articulation may heighten their impact, but the fact that digital information can be manipulated and is unstable requires a different attitude and approach by users.

The exhibition Digital Territories is a critical exploration of a new, conceivable reality of digital society.

 

Nederlands / Dutch text

De tentoonstelling 'Digital Territories' heeft als thema de digitale samenleving en de manier waarop onze belevingswereld, ons identiteitsbesef en ons sociaal gedrag veranderen onder invloed van elektronische netwerken. De 'digitale territoria' zijn enerzijds de elektronische ruimten, die blijkbaar onbeperkt uitdijen door het toenemend gebruik ervan. Anderzijds zijn het ook de afgebakende 'intranets' of 'sites' in het elektronische netwerk, die juist niet vrij en voor iedereen toegankelijk zijn.

De gevolgen hiervan spelen zich niet alleen op het World Wide Web af, maar dringen in vele lagen van de hedendaagse samenleving door... Door de alomtegenwoordigheid van elektronische netwerken kan de on-line verbinding met de 'digitale territoria' op vrijwel iedere plek en op elk moment worden aangegaan (Jaap de Jonge: Kristallen Bol).

Ook bieden elektronische netwerken verregaande mogelijkheden om ongeacht afstand en tijdsverschillen met een aantal mensen tegelijk te communiceren. Er ontstaat een digitale samenleving waarin mensen elkaar via het elektronische netwerk ontmoeten en vormen van communicatie en gedrag ontwikkelen die niet meer alleen bepaald worden door hun 'oude' identiteit (Julia Meltzer/Amanda Ramos: Chatlandia). 'Ontmoetingen' op het Net tussen individuen worden nu meer door gemeenschappelijke interesses bepaald dan door verbindende factoren als plaats, nationaliteit of (culturele)identiteit (Masaki Fujihata: Global Interiors). Deze verandering veroorzaakt een zoeken naar nieuwe identiteiten/zelfbeelden, die niet langer gevormd worden op basis van kant-en-klare 'life-style' voorbeelden afkomstig uit de commerciële en populaire media (Daniele Buetti: Good Fellows).

Er kan een variabel mensbeeld ontstaan (Keith Cottingham: Fictitious Portraits), dat evenwel het produkt blijft van een ieders sociale, technische en historische omgeving..In de 'digitale territoria' vervloeien de grenzen tussen het werkelijke en het virtuele (Heidi Specker: Speckergruppen Bildings) en tussen het private en het publieke. Of we met een werkelijk individu communiceren, met een fictief persoon of een historische figuur is niet altijd duidelijk te bepalen (Luc Courchesne: Salon des Ombres, Jill Scott: Frontiers of Utopia).

Soms worden we geconfronteerd met artificiële levensvormen, die iets menselijks hebben en ons zelfs willen aanraken (Cortex: sense:less). Machines ontwikkelen in toenemende mate een zelfstandig gedrag, hetgeen ons uitdaagt om over ons eigen gedrag na te denken (Demers/Vorn: Espace Vectoriel). Zo ontstaan niet alleen andere vormen van creativiteit en communicatie tussen mensen, maar ook tussen mens en machine, die onze waarneming en denken kunnen ondersteunen en omvormen (Seiko Mikami: Molecular Informatics ver. 2.0; Daniela Plewe: Muser's Service).

In de digitale samenleving zijn de traditionele visuele media als fotografie, film en video opgenomen in het geheel van digitale verbeelding. Samen met de computer-, telefoon- en satellietverbindingen vormen zij instrumenten voor een nieuwe beeldvorming over de wereld om ons heen. Die koppeling kan de impact verhogen, maar de manipuleerbaarheid en 'instabiliteit' van de digitale informatie vereisen ook een andere houding en praktijk van hun gebruikers. De tentoonstelling Digital Territories is een kritische verkenning van een nieuwe, mogelijke werkelijkheid van de digitale samenleving.

Alex Adriaansens (V2), Frits Gierstberg (NFI), Bas Vroege (Paradox).

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in