35
years
v2_
 

Online Encounters - Intimacy and E~motion

A panel discussion on online presence, part of DEAF96.

21
 
Sep 1996
 
17:00 to 19:30
location: Lantaren 2, Gouvernestraat 133

Internet Relay Chats, MOOs and the new visually and textually based 3D environments for communication and interaction on the Internet have created new forms of social relations between people and new understandings of emotions and intimacy. This panel discussion, organized and chaired by Kathy Rae Huffman (USA), looked into the issues and implications of on-line intimacy - friendship, visualization and fantasy, pleasure and sensual experiences - and compared the different social spaces in the digital territories.

Panelists included: Julia Meltzer (USA), an artist who for the installation Chatlandia (DEAF96) had manipulated her identity in on-line conversations to examine gender issues. Geroen Schmitz (DE), co-founder of Internationale Stadt Berlin, discussed the methods of connecting in real-time, and the social experience of Clubnetz Berlin. Josophia Grieve (NL) who built MOO environments, discussed the missing element of much on-line communication - the body. Stahl Stenslie (NOR), artist, member of Cortex group (sense:less, DEAF96) and designer of creative on-line body interface devices, gave a preview of the future in his presentation on erotic avatars. Nick West (USA), designer and producer of the popular New York City on-line TV program Yorb: An Electronic Neighborhood, compared commercial 3-D worlds with Yorb, which was built with off-the-shelf software.

In a practical hands-on workshop, guided by Internet communication specialist Stefan Korn (GBR), participants were able to establish on-line intimacy in real-time.

 

Original program description

Cyberspace is a parallel reality, and within the communication spaces that exist in this vast Net of Nets, people are communicating on a regular basis. They contact, interact, and respond to one another in a variety of text-based interactive forums. In the Internet alone, more than 20 million persons are involved in connecting to one another "on-line" and this number is growing expediently. With the arrival of 3D, real-time on-line spaces, a new dimension in communication challenges E~motion and intimacy on-line.

Intimacy refers to the various forms of private, and physical connections that we establish as individuals. We are humans who desire contact, and usually this means contact that is familiar. Friendship is the most common and important intimate connection we make. The concept "on-line intimacy" is connected very strongly to real daily life and depends heavily upon memory and motive. Until recently, on-line intimacy has depended primarily on one"s literacy, and has involved the ability to visualize and fantasize. Fantasy in this case extends beyond one"s contact of the body and its functions of touch, smell, and taste, but always involves the pleasure of the moment. The ways that text-based communication is used to describe who we are and what we think have been key to the experience.

This panel discussion will look into the issues and implications of on-line intimacy as CMC (computer mediated communication) and will compare the social spaces where personal, social and intimate relationships are being played out in the digital territories. It will explore the psychological and cultural impacts of personal network interaction, and the different network interfaces and how do they affect communication. In a practical hands-on workshop - guided by Stefan Korn, Internet communication specialist, with selected locations of the panelists, the "rules of the game" will be demonstrated. Participants will be able to establish on-line intimacy in real-time, for themselves.

Julia Meltzer (US), an artist who has manipulated her identity in on-line conversations to examine gender situations, will explain her motives and methods in a performance-presention based on the installation "Chatlandia". On-line intimacy is established in communication that expresses emotions without the visual signifiers we normally use to establish partners. Geroen Schmitz, co-founder of Internationale Stadt Berlin, will discuss the methods of connecting in RT (real-time) and the social experience of Clubnetz in Berlin. Josophia Grieve, who researches transformation, art and technology in renaissance culture and builds MOO environments, will discuss the missing elements of on-line communication - the body, and lend her insights of living and working in censorship-free Netherlands. Stahl Stenslie, artist (sense:less) and designer of creative on-line body interface devices, will give a preview of what the future of cyber intimacy might hold in his presentation on erotic avatars. Nick West, the designer and producer of the popular New York City on-line television program "Yorb World", will compare commercial 3D worlds with Yorb, which was built with off-the-shelf software.

 

Dutch text / Nederlands

Cyberspace is een parallelle werkelijkheid en binnen de communicatieruimten van het weidse Net der Netten is sprake van regelmatige communicatie tussen mensen. Ze leggen contact, gaan met elkaar om en reageren op elkaar in diverse interactieve forums die gebaseerd zijn op het gebruik van tekst. Alleen al op het Internet houden meer dan 20 miljoen mensen zich bezig met on-line-contacten en dit aantal groeit gestaag. Nu er 3D, real-time on-line plekken zijn, ontstaat er een nieuwe dimensie in communicatie, waardoor E~motie en on-line-intimiteit zullen veranderen.

Onder intimiteit verstaan we de verschillende vormen van persoonlijke en lichamelijke contacten die we als individu leggen. Wij mensen verlangen naar contact, en gewoonlijk bedoelen we daarmee een vertrouwde vorm van contact. Vriendschap is de meest voorkomende en belangrijkste intieme band die we aangaan. Het begrip 'on-line-intimiteit' is nauw verbonden met het dagelijks leven en zeer afhankelijk van geheugen en motivatie. Tot voor kort was on-line-intimiteit sterk gerelateerd aan iemands geletterdheid, vermogen tot visualisering en verbeeldingskracht. Verbeelding ontstijgt hier het lichamelijk contact en onze tast-, reuk- en smaakzintuigen, maar heeft wel altijd een element van het genieten van het moment. De manier waarop we op tekst gebaseerde communicatie gebruiken om te beschrijven wie we zijn en wat we denken, heeft altijd een bepalende rol in deze ervaring gespeeld.

De paneldiscussie bespreekt aspecten en gevolgen van on-line-intimiteit als zijnde CMC (computer mediated communication) en vergelijkt de sociale ruimten binnen de digitale domeinen waarin persoonlijke, sociale en intieme relaties zich afspelen. We bekijken de psychologische en culturele gevolgen van persoonlijke contacten via netwerken, de verschillende netwerk-interfaces en welke effecten die hebben op het verloop van de communicatie. Tijdens een op de praktijk gerichte workshop, die wordt geleid door Internet-communicatiespecialist Stefan Korn en waarbij gebruik wordt gemaakt van door panelleden uitgezochte locaties, zullen de 'regels van het spel' worden uitgelegd. Deelnemers aan de workshop kunnen dan zelf in real-time on-line-intimiteit ervaren.

Julia Meltzer (USA), een kunstenaar die haar identiteit heeft gemanipuleerd in on-line-conversaties om te onderzoeken welke rol iemand's sekse speelt, zal haar motieven en methodes toelichten in een performance-presentatie die gebaseerd is op haar installatie 'Chatlandia'. On-line-intimiteit komt tot stand tijdens communicatie die voor het tot uitdrukking brengen van emoties geen gebruik maakt van de visuele signalen, waarmee we normaal gesproken een partner aantrekken. Geroen Schmitz (D), mede-oprichter van de Internationale Stadt Berlin, zal het hebben over verschillende methodes om in RT (real-time) contact te leggen, en over het sociale experiment van Clubnetz in Berlijn. Josophia Grieve (AUS), die onderzoek doet naar transformatie, kunst en technologie in de Renaissance en MOO-omgevingen bouwt, bespreekt het ontbrekende element van on-line communicatie: het lichaam, als ook hoe zij het leven ervaart in het censuurvrije Nederland. Stahl Stenslie (D/NO), kunstenaar (sense:less) en ontwerper van creatieve on-line lichamelijke interfaces gunt ons een blik in de mogelijke toekomst van cyber-intimiteit tijdens zijn presentatie over erotische avatars. Nick West (USA), ontwerper en producer van het populaire Newyorkse on-line-televisieprogramma 'Yorb World', zal commerciële 3D-werelden vergelijken met Yorb, dat is gebouwd met kant-en-klare software..

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in