35
years
v2_
 

Wiretap 3.10 - TechnoMorphica

The bookpresentation of "TechnoMorphica" with participating authors Stelarc (AUS), Detlef Linke (D) and Melle Daamen (NL).

Wiretap 3.10 - TechnoMorphica

Wiretap 3.10: Detlef Linke and Stelarc; photo: Jan Sprij

16
 
Nov 1997
 
13:00 to 17:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Will technomorphization, the reorganization of the organic based on the intelligent machine model, become the dominant model of our age? Has evolution entered a technological-scientific phase where humans no longer develop themselves in natural processes, but where the human body adapts itself to the parameters of this technological era?

These questions have inspired TechnoMorphica, a book published by V2_Organisation in 1997. In this book fourteen authors gave their views on this blurring of borders and the fusion of the biological with the technological. Ideas about angels and robots, about viruses and mad cows. A world where machines are anthromorphized and where humans are technomorphized. And if only the glare of our monitors is left to illuminate us, isn't it time to build a museum for the sun?

On the occasion of this book presentation, two authors -- Detlef Linke and Stelarc -- held a lecture.

 

Nederlands / Dutch text

TechnoMorphica kan gezien worden als voortzetting van het Boek voor de Instabiele Media, hoewel er een geheel andere invalshoek is gekozen om de huidige mediakunst te belichten. Nu, vijf jaar later, zien we dat mediakunst zich sterk heeft ontwikkeld. Zij laat zich nauwelijks beschrijven in de klassiek termen waarmee de kunsttheorie het kunstwerk analyseert en waarin het autonome kunstwerk an de autonome kunstenaar centraal staan. Inmiddels is er over de mediakunst een brede discussie op gang gekomen die zich richt op de dynamische relaties en meervoudige verbanden waarbinnen kunstwerken tot stand komen. Dit gesprek beperkt zich niet alleen tot het gebied van de kunst maar overlapt met de discussie die op andere gevoerd wordt - ondermeer architectuur, planologie, neurologie, wiskunde en filosofie - en waarin de relatie tussen mens en technologie centraal staat.

TechnoMorphica is een weerslag van deze discussie en scherpt deze verder aan. In dit boek komen viertien schrijvers - kunstenaars, architecten, filosofen en wetenschappers - aan het woord die het steeds verder versmelten van het biologische en het technologische aan de orde stellen. Deze ontwikkeling vreet aan de basis van wat wordt aangeduid als het subject, het autonome individu en het autonome kunstwerk: begrippen die bepalend zijn geweest voor niet alleen de filosofische en kunsttheoretische discussie in deze eeuw, maar vooral ons zelfbewustzijn.

In dit boek wordt dan ook een fundamenteel veranderde kijk op de realiteit geponeerd, waarin begrippen als dynamiek en complexiteit, toeval, zelforganisatie en interactiviteit elementair zijn gewordenbij het beschrijven van biologische en technologische processen. Geconstateerd wordt dat in de vorming van onze realiteitsbesef verschillende processen door elkaar heen lopen en elkaar tegenwerkenof met elkaar samenwerken. Wat voor rol speelt de mediakunst in het beleefbaar maken, becommentariëren en vormgeven van deze realiteit?

De klassieke scheidingen en tegenstellingen tussen natuur en cultuur, mens en machine, lichaam en geest - die bepalend zijn voor ons begrip over - en beheersing van - de realiteit staan bijna haaks op de realietiten die in dit boek worden beschreven. Disciplines en concepten, in de kunst zowel als in de wetenschap, doordringen elkaar steeds meer. Deze constatering en ervaring speelt bij V2_Organisatie al langere tijd een bepalende rol in het ontwikkelen van de programma's en het definiëren van de specifieke kwaliteiten en kenmerken van de mediakunst. In het beschrijven van de elementaire veranderingen en de gemeenschappelijke processen die bepalend zijn voor alle vak- en kunstdisciplines in relatie tot het technologische raken we aan de wortels van de mediakunst.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in